Works / 2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

Vase,detail 2012 by Stephen Benwell

Vase,detail  2012

vase 2012 by Stephen Benwell

vase  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

Vase,detail 2012 by Stephen Benwell

Vase,detail  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

statue 2012 by Stephen Benwell

statue  2012

painting 2012 by Stephen Benwell

painting  2012

Painting, Women of Troy 2012 by Stephen Benwell

Painting, Women of Troy  2012

Painting 2012 by Stephen Benwell

Painting  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012

Vase 2012 by Stephen Benwell

Vase  2012